กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 13: ธรรมาภิบาลในการบริหารกรุงเทพมหานคร
อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

            ในการบริหารกรุงเทพมหานคร ต้องมีธรรมาภิบาล หรือ Good Governance โดยนโยบายที่เป็นรูปธรรมของ ดร.โสภณ หมายเลข 4 ก็คือ การแต่งตั้งโยกย้ายที่โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะสร้างขวัญและกำลังใจที่แท้จริงแก่ข้าราชการ และเพื่อให้ได้ผลชะงัดต้องเลิกประเพณีการเติบเท้าอวยพรในวันเกิด วันตรวจราชการ วันรับตำแหน่งใหม่หรืออื่นใด
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 มีประสบการณ์เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรธรรมาภิบาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นกรรมการหอการค้าสาขาจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล และผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมหลายเล่ม รวมทั้งเป็นผู้บริหารที่นำพาองค์กรให้ได้รับโล่นายกรัฐมนตรีด้านจรรยาบรรณดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น และรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมภิบาล และความโปร่งใส
            หากพิจารณาจากข่าวคราวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา อาจมีกรณีที่พึงพิจารณาด้านธรรมาภิบาล เช่น ข่าว “ใช้เกณฑ์ใหม่ตั้งหน.ฝ่าย ต้องจบปริญญาตรีตรงตามสายงาน ขรก.4ฝ่ายวุ่นร้องขอความเป็นธรรม” “ปลัดเปรี้ยงแต่งตั้งทุกตำแหน่งเสร็จมกรา'56 วอนปีงูให้ทำงานเป็นที่พึ่งคนกรุงอย่างเต็มที่”  “แนะทุกเขตทำความเข้าใจการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฝ่าย เน้นความเหมาะสมเป็นสำคัญ” “ผู้ว่าฯสั่งปลัดฯแจง'แต่งตั้งผิด' เตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุมถก” “ยื่นป.ป.ช.ฟันอาญา อดีตปลัดกทม.แต่งตั้งขรก.มั่ว เตือนปลัดใหม่อย่าลุแก่อำนาจ” “สภากทม. กระทุ้งผู้บริหารแต่งตั้งข้าราชการกทม. ซี 8 ล่าช้า” เป็นต้น
            ดังนั้นนโยบายสำคัญด้านการบริหารของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 ก็คือ การสร้างความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายในทุกระดับโดยยึดถือความรู้ความสามารถเป็นหลัก ไม่ใช้หลัก “ความเหมาะสม” ซึ่งตีความได้กำกวม ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแต่งตั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงความโปร่งใสโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่และพนักงาน กทม. เป็นอย่างยิ่ง
            อาจกล่าวได้ว่า การมีธรรมาภิบาลนั้นเนื้อหาสำคัญก็คือ การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส โดยไม่ละเมิดหรือทำร้ายผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย อันได้แก่ทั้งต่อรัฐบาลในส่วนกลาง ผู้บริหาร กทม. ข้าราชการ ลูกจ้าง คู่ค้าหรือผู้รับเหมา ชุมชนโดยรอบสำนักงานต่าง ๆ ของ กทม. และประชาชนผู้เป็น “เจ้านาย” ที่แท้จริงของข้าราชการและลูกจ้าง กทม. หาก กทม. มีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ก็จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าที่ กทม. เป็นการสร้างแบรนด์ กทม. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
            ยิ่งกว่านั้นสิ่งหนึ่งที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งใจที่จะดำเนินการ ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครนำเสนอก็คือ การสั่งห้ามประเพณีการดำหัวและการตบเท้าอวยพร จะปล่อยให้ใครมาแอบอ้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ควรรักษาไว้ในบ้านและชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการไต่เต้ามิได้ เช่น ในเทศกาลรดน้ำดำหัวข้าราชการผู้มียศและตำแหน่งสูงกว่า ในห้วงเวลานั้นการงานก็ย่อหย่อน เลิกงานก็มักก่อนเวลา สูญเสียทรัพยากร ซึ่งสุดท้ายก็คงคาดหวังถอนทุนในภายหลังและหวังสร้างสายสัมพันธ์เพื่อความก้าวหน้าในวงราชการโดยไม่ได้วัดจากผลงานหรือความสามารถเป็นหลัก
            ในปัจจุบัน ในวงราชการทั่วไป โอกาสการเติบโตในวงราชการมักขึ้นอยู่กับ ‘ดวง’  อันได้แก่ว่าเป็น ‘เด็ก’ ของใคร  ได้ ‘วิ่ง’ เพียงพอและต่อเนื่องหรือไม่ และสุดท้ายคือ ‘เงิน’ ถึงเพี่อการซื้อตำแหน่งหรือไม่ ดังนั้น ผู้บริหารยังต้องไม่จัดงานวันเกิดที่เชิญแขกมามากมายเช่นที่เห็นอยู่ทั่วไป ยกเว้นการจัดงานในครอบครัวนอกเวลาราชการ รวมทั้งห้ามการการตบเท้าอวยพรข้าราชการในโอกาสเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ห้ามการเลี้ยงส่งไปรับตำแหน่งใหม่ ห้ามการเกณฑ์ข้าราชการและประชาชนมาจัดขบวนรับหรือผู้บริหารในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่อีกด้วย  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการกทำงานด้วยลิ้นแล้ว ยังสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและเสียเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อรับใช้ประชาชนอีกด้วย
            ธรรมาภิบาล จะนำ กทม. ให้เป็นองค์กรที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ข้าราชการมีความภูมิใจต่อองค์กร อันจะสร้างพลังขับเคลื่อนการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

ที่มาของข่าว
-  ใช้เกณฑ์ใหม่ตั้งหน.ฝ่าย ต้องจบปริญญาตรีตรงตามสายงาน ขรก.4ฝ่ายวุ่นร้องขอความเป็นธรรม เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 07:43 น. http://www.dailynews.co.th/thailand/162255
-  ปลัดเปรี้ยงแต่งตั้งทุกตำแหน่งเสร็จมกรา'56 วอนปีงูให้ทำงานเป็นที่พึ่งคนกรุงอย่างเต็มที่ แนวหน้า วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.  www.naewna.com/local/35051
-  แนะทุกเขตทำความเข้าใจการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฝ่าย เน้นความเหมาะสมเป็นสำคัญ กองประชาสัมพันธ์ กทม. วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:40 น.  http://www.prbangkok.com/สรุปข่าว/19815-แนะทุกเขตทำความเข้าใจการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าฝ่าย-เน้นความเหมาะสมเป็นสำคัญ
-  ผู้ว่าฯสั่งปลัดฯแจง'แต่งตั้งผิด' เตรียมนั่งหัวโต๊ะประชุมถก16ส.ค. เดลินิวส์ วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09:44 น. http://www.dailynews.co.th/thailand/149516
ยื่นป.ป.ช.ฟันอาญา อดีตปลัดกทม.แต่งตั้งขรก.มั่ว เตือนปลัดใหม่อย่าลุแก่อำนาจ เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 07:53 น. http://www.dailynews.co.th/thailand/159593
-  สภากทม. กระทุ้งผู้บริหารแต่งตั้งข้าราชการกทม. ซี 8 ล่าช้า วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 15:51 น. กองประชาสัมพันธ์ กทม. http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/22064-สภากทม-กระทุ้งผู้บริหารแต่งตั้งข้าราชการกทม-ซี-8-ล่าช้า
-  “อภิรักษ์” โยนเรื่องร้องเรียนแต่งตั้งโยกย้าย กทม.ให้ปลัดฯ ดูแล ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 มกราคม 2551 16:29 น. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000011906

ภาพหาเสียง
ภาพ 1: ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่ง ดร.โสภณ เป็นนักเรียนเก่า ที่เข้าเรียน ม.ศ.1 ตั้งแต่ พ.ศ.2515 จนถึง ม.ศ.4 ปี 2518 แล้วสอบ pass ชั้นเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2519 ในระหว่างเรียนยังเป็นผู้แทนโรงเรียนสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ภาพ 2: ณ ชุมชนอาคารชุดของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่สร้างอาคารชุดให้ชาวชุมชนแออัดแทนการอยู่บนพื้นราบ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ตั้งอยู่คลองไผ่สิงโต ตรงข้ามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai