กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 35: กิตติกรรมประกาศคณะที่ปรึกษาของผม
อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

          แม้นโยบายต่าง ๆ ที่ผมนำเสนอ จะมาจากประสบการณ์การศึกษา บริหารและพัฒนาเมืองของผมจากทั้งในและต่างประเทศถึง 111 นครทั่วโลก แต่ได้มีบุคคลผู้ที่ผมเคารพนับถือ ให้ความเมตตาแนะนำความเห็นในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ผมจึงได้เชิญท่านเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อคิดดี ๆ กับผมเพิ่มเติม โดยหากได้รับการเลือกตั้ง ก็จะทำนโยบายที่ประกาศไว้ซึ่งมักนำเสนอถึงแนวทางการดำเนินการ (ไม่ใช่พูดลอย ๆ) ตามห้วงเวลาตามกำหนดการ (Timeline) ที่กำหนดไว้ในนโยบายที่นำเสนอแต่แรกไว้แล้ว
          สำหรับที่ปรึกษาของผม ได้เรียงตามลำดับอักษร ไว้ดังนี้
          นายกนก อภิรดี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทย
          นางกฤษณา โควหกุล อดีตนักสังคมสงเคราะห์ ด้านเยาวชน กรุงเทพมหานคร
          นายแคล้ว ทองสม อดีตผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
          นายชาญณรงค์ เตชะรัชต์กิจ ประธานก่อตั้งชมรมมิตรสัมพันธ์
          นายชูชัย ฤดีสุขสกุล อดีตรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
          นายชูชัย พงษ์ดี อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย
          นางนนทิยา สุทธิพงศ์ อดีตเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ปปช.
          น.ส.นันทวัน วรรณจุฑา รองอันดับ 1 มิสซูปปร้าเนชั่นแนล พ.ศ.2555 ณ ประเทศโปแลนด์
          รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์
          นายบัญญัติ อุยยามวงศ์ อดีตผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
          นางวรรดี จิตรนิรัตน์ อดีตผู้นำองค์กรเอกชนด้านภัยพิบัติ
          นายวสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันอบรมแมนพาวเวอร์
          ศ.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร อดีตคณบดี และรองคณบดี คณะสถาปัตย์ฯ ธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ
          นายสง่า ฉายะวาณิช อดีตผู้ตรวจราชการ การเคหะแห่งชาติ
          น.ส.สายทอง สุปะมา ผู้นำแรงงาน
          นายอนันต์ ปิยะตันติ อดีตผู้บริหารด้านการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง
          นายอภิชาต ทองอยู่ ผู้นำองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          โดยรวมแล้วประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ เช่น น.ส.นันทวัน วรรณจุฑา รองอันดับ 1 มิสซูปปร้าเนชั่นแนล และ น.ส.สายทอง สุปะมา ผู้นำแรงงานผู้นำด้านแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยผู้รู้ในวงการพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และอื่น ๆ รวมทั้งอดีตข้าราชการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เคารพ ทั้งนี้หลายท่านอาจไม่เป็นที่คุ้นชื่อในวงกว้าง แต่ในแต่ละวงการลึก ๆ เป็นผู้รู้จริง ทำจริงและมีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผมขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาของผม
          ในความเป็นจริง ผมตั้งใจจะเชิญที่ปรึกษามากกว่านี้ แต่หลายท่านเป็นผู้ที่มีตำแหน่งราชการ หรือเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชน สำหรับท่านที่ปรึกษาเหล่านี้ ท่านให้ความเมตตาผมโดยแท้ และล้วนเป็นผู้ที่พึงเคารพนับถือในสังคมอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะผมได้ให้ความเคารพนับถือเสมอมา

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai