กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 8: โสภณ#4 ชูนโยบายเมืองชาญฉลาด
ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

            ดร.โสภณ#4 ชูนโยบายการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด (เมืองชาญฉลาด หรือ Smart Growth) มากระจายความเจริญในใจกลางกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชานเมืองที่สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ
            เมืองชาญฉลาด หรือ “Smart Growth” ว่ากันว่าเป็นแนวคิดใหม่ในการผังเมืองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้การวางผังเมืองผิด ๆ แบบเดิมจนหากไม่มีรถส่วนตัว ก็เท่ากับพิการ ไม่มีขา เพราะบ้าน ร้านค้า โรงเรียน ฯลฯ แต่ละแห่ง ห่างไกลกัน เดินกันไม่ถึง แต่ไทยเรายังเอาแนวคิดผังเมืองแบบ “พระเจ้าเหา” มาใช้
            แนวคิดเมืองชาญฉลาดนี้คือการพัฒนาเมืองโดยรวมศูนย์ความเจริญอยู่ภายในเมืองเพื่อป้องกันปัญหาการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่ชานเมือง (Urban Sprawl)  และทำให้ศูนย์กลางเมืองในย่านชานเมืองมีความอยู่ตัวในตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพิงใจกลางเมือง ไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง แนวคิดนี้จะมีองค์ประกอบเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ที่อยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่ง อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังได้รับการต่อเติมให้ดูร่วมสมัยด้วยการพูดถึงการประหยัดพลังงาน การแก้ปัญหาโลกร้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน
            หลักการ 10 ประการสำคัญของแนวคิดนี้คือ การสร้างโอกาสที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่ การตัดสินใจพัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและคุ้มค่า การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี การมีทางเลือกการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย การพัฒนาชุมชนที่มีอยู่แล้ว (ไม่ใช่สร้างชุมชนใหม่) และการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่หนาแน่นเกินไป
            ในประเทศไทยตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา อเมริกาสร้างแต่บ้านแนวราบกินพื้นที่ออกไปนอกเมืองมากที่สุด ทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองที่สุด  สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์การค้า สำนักงาน หรืออื่น ๆ ล้วนแต่ห่างไกลจากบ้านทั้งนั้น ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน เวลา สิ่งแวดล้อมและความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  ดังนั้นเราต้องพัฒนาเมืองหรือมหานครให้แต่ละละแวกบ้านหรือศูนย์การเมืองย่อยของกรุงเทพมหานครสามารถพึ่งตนเองได้ จะซื้อหาอะไรก็มีอยู่แถวนั้น ไม่ต้องถ่อไปซื้อไกลถึงใจกลางเมือง
            เราต้องเพิ่มความหนาแน่น (Density) ของเมือง แต่ไม่ได้เพิ่มความแออัด (Overcrowdedness) เช่น กรุงเทพมหานครมีความแออัดมาก แต่มีความหนาแน่นของประชากรเพียง 3,600 คนต่อตารางกิโลเมตร  แต่สิงคโปร์มีความหนาแน่นของประชากร 7,000 คน หรือมากกว่ากรุงเทพมหานครถึงเกือบ 2 เท่า แต่กลับดูโล่งโปร่งสบายกว่า เพราะเน้นการพัฒนาที่หนาแน่น สร้างพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ทำให้ลดความตึงเครียดใจกลางเมืองหรือตามศูนย์ธุรกิจชานเมืองต่าง ๆ
            เกาะแมนฮันตันในนครนิวยอร์ก มีประชากร 1,634,795 คน แต่มีขนาดที่ดินเพียง 59.5 ตารางกิโลเมตร หรือมีความหนาแน่นสูงถึง 27,476 คนต่อตารางกิโลเมตร นครนิวยอร์กโดยรวมมีประชากรถึง 8.3 ล้านคน มีความหนาแน่นของประชากรถึง 10,587 คนต่อตารางกิโลเมตร ดังนั้นแนวคิดที่ตั้งใจทำกรุงเทพมหานครให้โล่งจึงควรได้รับการทบทวนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นแนวคิดที่จะมุ่งเก็บรักษาที่ดินในเมือง ซึ่งมักเป็นของผู้มีอันจะกินในวันนี้ไว้ และให้ผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางจำต้องไปซื้อบ้านอยู่นอกเขตผังเมืองที่ไม่อำนวยให้สร้างอาคารชุดหรือสร้างได้ในความสูงที่จำกัด
            การคิดผิด ๆ ไล่คนออกนอกเมืองกลับทำให้กรุงเทพมหานครในช่วง พ.ศ.2545-2554 มีประชากรลดลง 2% แต่ในเขตปริมณฑลกลับมีประชากรเพิ่มจาก 3.9 ล้านคน ในปี 2545 เป็น 4.7 ล้านคนในปี 2554 หรือ 21% หากในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรมีผู้อยู่อาศัย 3,600 คนตามค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร ประชากร 1.2 ล้านคน ก็เท่ากับไปบุกรุกไร่นาเรือกสวนสีเขียวถึง 333 ตารางกิโลเมตร
            แนวคิดการพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพ จนกลายเป็น “เมืองชาญฉลาด” นั้น จะเป็นจริงได้ ก็อยู่ที่ผู้บริหาร กทม. หากผู้ว่าฯ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้ดี ไม่ดำเนินการแบบ “ไฟไหม้ฟาง” หรือ “ผักชีโรยหน้า”  ผู้บริหารต้องยอมรับหรือได้รับการปรับทัศนคติ (Mindset) แนวคิดก็จะได้รับการยอมรับ สานต่อและทำให้เป็นจริงขึ้น แต่บางครั้งผู้บริหารก็อาจไม่มีเวลากระทั่งฟังให้ได้ศัพท์  ดังนั้นผมจึงขอกระตุ้นให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้ทราบแนวคิดนี้ในวงกว้างด้วย เพื่อให้ช่วยกันผลักดันให้กรุงเทพมหานครและรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและปรับทัศนคติต่อแนวคิดใหม่ ๆ ต่อไป
          “เมืองชาญฉลาด” หรือ (Smart Growth) จะเกิดขึ้นได้แน่หากเลือกผม ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 เป็นผู้ว่าฯ เพราะผมจบด้านการวางแผนพัฒนาเมืองมาโดยตรง และทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง การทำเมืองใหม่ เมืองชี้นำ การจัดรูปที่ดินมาโดยตรง

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai